Prikupljanje podataka

Trinity Method doo Beograd,
Bulevar kralja Aleksandra br. 292, sprat 7, stan 32,
Beograd-Zvezdara
MB:21783293,
PIB:112987800

Postupajući shodno odredbi člana 15. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću privrednog društva Trinity Method doo usvojene dana 11.04.2022.godine i odredbi člana 224. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), a u vezi sa odredbom člana 21. stav 1. i odredbom člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), direktor privrednog društva Trinity Method doo Filip Mihajlović, dana 18.05.2022.godine, doneo je sledeću

ODLUKU

O FORMI I SADRŽINI 

OBAVEŠTENJA 

KOJE SE PRUŽA KADA SE PODACI O LIČNOSTI 

PRIKUPLJAJU OD LICA NA KOJE SE ODNOSE

  1. Ovom Odlukom određuje se forma i sadržina obaveštenja koje se pruža kada Trinity Method doo podatke o ličnosti prikuplja od lica na koje se odnose. 
  2. Za potrebe tumačenja ove Odluke termini: podatak o ličnosti, rukovalac, svrha obrade, pravni osnov obrade podataka o ličnosti, lica na koja se podaci odnose, primaoci, legitimni interes, mere zaštite, rok čuvanja, prava lica čiji se podaci obrađuju, prenos podataka u druge države i međunarodne organizacije i Poverenik će se tumačiti shodno Pravilima privatnosti Trinity Method doo i shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).
  3. Obaveštenje koje se pruža kada se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose (u daljem tekstu: Obaveštenje) sadrži sledeće podatke:

Podatke o rukovaocu, odnosno poslovno ime, sedište i adresu, matični broj i poreski identifikacioni broj rukovaoca, kontakt podaci, ime i kontakt predstavnika rukovaoca i lica za zaštitu podataka o ličnosti ako postoje, odnosno ako su određeni,

4. Obaveštenje se sastavlja u pismenoj formi što može uključivati i elektronski oblik, koje Obaveštenje i obavezni elementi su određeni kao prilog 1. ove Odluke i čini njen sastavni deo. 

5. Trinity Method doo je dužan da Obaveštenje učini dostupnim Povereniku na njegov zahtev.

Prilog 1

OBAVEŠTENJE 

koje se pruža kad se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose

PODACI O RUKOVAOCU:

Trinity Method doo Beograd,
Bulevar kralja Aleksandra br. 292, sprat 7, stan 32,
Beograd-Zvezdara
MB:21783293,
PIB:112987800
Email:

SVRHA NAMERAVANE OBRADE:

Trinity Method kao rukovalac ličnim podacima, obrađuje lične podatke i to ime i prezime, broj telefona i  mail adresu u svrhe pružanja usluga na osnovu ponude Rukovaoca kao i u svrhe direktnog oglašavanja upotrebe kolačića i Google analitike, osim ako lice na koje se podaci odnose odluči da ne želi da omogući obradu svojih ličnih podataka za potrebe direktnog oglašavanja, upotrebe kolačića i Google analitike, a shodno politici privatnosti Rukovaoca.

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Obrada se vrši shodno odredbi člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti odnosno:

1) obrada ima osnov u saglasnosti lica na koje se podaci o ličnosti odnose koje je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

2) obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

3) obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;

LEGITIMNI INTERES RUKOVAOCA ILI TREĆE STRANE:

Rukovalac ne obrađuje podatke o ličnosti na osnovu legitimnog interesa rukovaoca ili treće strane. 

VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU:

Lični i identifikacioni podaci.

VRSTE PRIMALACA PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac ne otkriva podatke o ličnosti trećim licima. 

IZNOŠENJE PODATAKA U DRUGU DRŽAVU I MEĐUNARODNO ORGANIZACIJU, LISTA DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I PRIMENJENE MERE ZAŠTEITE:

Rukovalac ne iznosi podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju. 

ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI:

Podaci o ličnosti koji se obrađuju radi pružanja usluga od strane Rukovaoca se obrađuju dok postoji zakonska obaveza Rukovaoca i do povlačenja saglasnosti lica na koje se podaci odnose. 

Podaci o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja se obrađuju do povlačenja saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju na osnovu upotrebe kolačića i Google analitike se obrađuju dok lice na koje se podaci odnose ne obezbedi tehnička svojstva svog uređaja tako da ne omogućava obradu ovih podataka o ličnosti a na osnovu Politike privatnosti. 

PRAVA LICA ČIJI SE LIČNI PODACI OBRAĐUJU:

Pravo na pristup, 

Pravo na ispravku, 

– Pravo na brisanje podataka o ličnosti, 

– Pravo na korišćenje prava na ograničenje obrade, 

– Pravo na prigovor, 

– Pravo na prenosivost podataka;

 Pravo na opoziv pristanka: svako lice čiji se lični podaci obrađuju na osnovu pristanka ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, osim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu pristanka lice na koje se podaci o ličnosti odnose koje je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha.

Pravo da se podnese pritužba Povereniku.

Objavljeno dana 18.05.2022.godine, na https://trinity-method.com/

Trinity Method doo Beograd,
Bulevar kralja Aleksandra br. 292, sprat 7, stan 32,
Beograd-Zvezdara
MB:21783293,
PIB:112987800

Postupajući shodno odredbi člana 15. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću privrednog društva Trinity Method doo usvojene dana 11.04.2022.godine i odredbi člana 224. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), a u vezi sa odredbom člana 47. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), direktor privrednog društva Trinity Method doo Filip Mihajlović, dana 18.05.2022.godine, doneo je sledeću

ODLUKU

O FORMI I SADRŽINI 

EVIDENCIJA RADNJI OBRADE

6. Ovom Odlukom određuje se forma i sadržina evidencije radnji obrade kada Trinity Method doo podatke o ličnosti obrađuje podatke o ličnosti.  

7. Za potrebe tumačenja ove Odluke termini: podatak o ličnosti, rukovalac, svrha obrade, pravni osnov obrade podataka o ličnosti, lica na koja se podaci odnose, primaoci, legitimni interes, mere zaštite, rok čuvanja, prava lica čiji se podaci obrađuju, prenos podataka u druge države i međunarodne organizacije i Poverenik će se tumačiti shodno Pravilima privatnosti Trinity Method doo i shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

8. Evidenija radnji obrade se vodi u tabelarnom obliku i sadrži sledeće podatke:

– Redni broj,

– Datum početka vođenja evidencije, 

– Naziv i kontakt rukovaoca,

– Naziv i kontakt zajedničkog rukovaoca i predstavnika rukovaoca ako su određeni,

– Naziv ili ime i kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti ako je određeno,

– Svrha obrade,

– Vrstu lica na koje se podaci odnose i vrsti podataka o ličnosti,

– Rok posle čijeg isteka se brišu određene vrste podataka o ličnosti, ako je takav rok određen,

– Vrsta primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, uključujući i primaoce u drugim državama ili međunarodnim organizacijama,

– Prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući i naziv druge države ili međunarodne organizacije, kao i dokumente o primeni mera zaštite ako se podaci prenose u skladu sa članom 69. stav 2. ovog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši,

– Preduzete mere zaštite:

1) pseudonimizacija i kriptozaštita podataka o ličnosti;

2) sposobnost obezbeđivanja trajne poverljivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti sistema i usluga obrade;

3) obezbeđivanje uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku; (pravljenje evidencije u hard copy-u i u elektronskom formatu i mogućnost pristupa samo određenom broju lica),

4) postupak redovnog testiranja, ocenjivanja i procenjivanja delotvornosti tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti obrade.

9. Evidanija radnji obrade se sastavlja u pismenoj formi što može uključivati i elektronski oblik, koja Evidencija i obavezni elementi su određeni kao prilog 1. ove Odluke i čini njen sastavni deo. 

10. Trinity Method doo je dužan da Evidenciju učini dostupnim Povereniku na njegov zahtev.

Prilog 1

TABELARNI PRIKAZ FORME

EVIDENCIJE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI KADA UDRUŽENJE TRINITY METHOD DOO OBRAĐUJE PODATKE O LIČNOSTI U ULOZI RUKOVAOCA

Redni brojDatum početka vođenja evidencijeNaziv i kontakt rukovaoca

Naziv i kontakt zajedničkog rukovaoca i predstavnika rukovaoca ako su određeni

Naziv ili ime i kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti ako je određenoSvrha obrade


Vrsti lica na koje se podaci odnose i vrsti podataka o ličnosti

Rok posle čijeg isteka se brišu određene vrste podataka o ličnosti, ako je takav rok određen

Vrsta primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, uključujući i primaoce u drugim državama ili međunarodnim organizacijama
Prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući i naziv druge države ili međunarodne organizacije, kao i dokumente o primeni mera zaštitePreduzete mere zaštite

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije, upite i rezervacije.

Blank Form (#3)

*Obavezno popuniti

Kontaktirajte nas

Blank Form (#3) (#5)

*Obavezno popuniti

Uloguj se

Registrujte se

Vaši lični podaci biće upotrebljeni tako da vaše iskustvo na ovom veb-sajtu bude ugodnije, za upravljanje pristupom vašem nalogu i u druge svrhe kao što je opisano u tekstu Politika privatnosti.

All rights reserved © Trinity Nature

Designed & developed by: